CBSE (Central Board of Secondary Education- Board Exam) Class-10 Hindi: Questions 1518 - 1530 of 2295

Get 1 year subscription: Access detailed explanations (illustrated with images and videos) to 2295 questions. Access all new questions we will add tracking exam-pattern and syllabus changes. View Sample Explanation or View Features.

Rs. 1650.00 or

Passage

राम-लक्ष्मण-परशुराम संवाद

(1)

नाथ संभुधनु भंजनिहारा। होइहि केउ एक दास तुम्हारा।।

आयेसु काह कहिअ किन मोही। सुनि रिसाइ बोले मुनि कोही।।

सेवकु सो जो करै सेवकाई। अरिकरनी करि करिअ लराई।।

सुनहु राम जेहि सिवधनु तोरा। सहसबाहु सम सो रिपु मोरा।।

सो बिलगाउ बिहाड़ समाजा। न त मारे जैहहिं सब राजा।।

सुनि मुनिबचन लखन मुसुकाने। बोले परसुधरहि अवमाने।।

बहु धनही तोरी लरिकाई। कबहुँ न असि रिस कीन्हि गोसाई।।

येहि धनुपर ममता केहि हेतु। सुनि रिसाइ कह भृगुकलकेतू।।

रे नृपबालक कालबस बोलत तोहि न सँभार।

धनुही सम त्रिपुरारिधनु बिदित सकल संसार।।

(2)

लखन कहा हसि हमरे जाना। सुनहु देव सब धनुष समाना।।

का छति लाभु जून धनु तोरें। देखा राम नयन के भोरें।।

छुअत टूट रघुपतिहु न दोसू। मुनि बिनु काज करिअ कत रोसू।।

बोले चितै परसु की ओरा। रे सठ सुनेहि सुभाउ न मोरा।

बालकु बोलि बधौं नहि तोही। केवल मुनि जड़ जानहि मोही।।

बाल ब्रह्यचारी अति कोही। बिस्वबिदित क्षत्रियकुल द्रोही।।

भुजबल भूमि भूप बिनू कीन्ही। बिपुल बार महिदेवन्ह दीन्ही।।

सहसबाहुभुज छेदनिहारा। परसु बिलोकु महीपकुमारा।।

मातु पितहि जनि सोचबस करसि महीसकिसोर।

गर्भन्ह के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर।।

(3)

बिहसि लखनु बोले मृदु बानी अहो मुनीसु महाभट मानी।।

पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारु। चहत उड़ावन फँूकि पहारू।।

इहाँ कुम्हड़बतिआ कोउ नाहीं। जे तरजनी देखि मरि जाहीं।।

देख कुठारु सरासन बाना। मैं कछु कहा सहित अभिमाना।।

भृगसुत समुझि जनेउ बिलोकी। जो कछु कहहु सहौं रिस रोकी।।

सुर महिसुर हरिजन अरु गाई। हमरे कुल इन्ह पर न सुराई।।

बधें पापु अपकीरति हारें। मारतहू पा परिअ तुम्हारें।।

कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा। ब्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा।।

जो बिलोक अनुचित कहेउँ छमहु महामुनि धीर।

सुनि सरोष भृगुबंसमनि बोले गिरा गंभीर।।

(4)

कौसिक सुनहु मंद येहु बालकु। कुटिलु कालबस निज कुल घालकु।।

भानुबंस राकेस कलंकू। निपट निरंकुसु अबुधु असंकू।।

कालकवलु होइहि छन माहीं। कहौं पुकारि खोरि माहि नाहीं।।

तुम्ह हटकहु जौ चहहु उबारा। कहि प्रतापु बलु रोषु हमारा।।

लखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा। तुम्हहि अछत को बरनै पारा।।

अपने मुहु तुम्ह आपनि करनी। बार अनेक भाँति बहु बरनी।।

नहि संतोषु त पुनि कछु कहहु। जनि रिस रोकि दुसह दुख सहहु।।

बीरब्रती तुम्ह धीर अछोभा। गारी देत न पावहु सोभा।।

सूर समर करनी करहिं कहि न जनावहिं आपु।

बिद्यमान रन पाइ रिपु कायर कथहिं प्रतापु।।

5

तुम्ह तौ कालु हाँक जनु लावा। बार बार मोहि लागि बोलावा।

सुनत लखन के बचन कठोरा। परसु सुधारि धरेउ कर घोरा।।

अब जनि देइ दोसु मोहि लोगू। कटुबादी बालक बधजोगू।।

बाल बिलोकि बहुत मैं बाँचा। अब येहु मरनिहार भा साँचा।।

कौसिक कहा छमिअ अपराधू। बाल दोष गुन गनहिं न साधू।।

खर कुठार मैं अकरुन कोही। आगे अपराधी गुरुद्रोही।।

उतर देत छोड़ौं बिनु मारे। केवल कौसिक सील तुम्हारे।।

न त येहि काटि कुठार कठोरे। गुरहि उरिन होतेउँ श्रम थोरे।।

गाधिसु नु कह हृदय हसि मुनिहि हरियरे सूझ।

अयमय खाँड़ न ऊखमय अजहुँ न बूझ अबूझ।।

(6)

कहेउ लखन मुनि सीलु तुम्हारा। को नहि जान बिदित संसारा।।

माता तिहि उरिन भये नीकें। गुररिनु रहा सोचु बड़ जी कें।।

सो जनु हमरेहि माथें काढ़ा। दिन चलि गये ब्याज बड़ बाढ़ा।।

अब आनिअ ब्यवहरिआ बोली। तुरत देउँ मैं थैली खोली।।

सुनि कटु बचन कुठार सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा।।

भृगुबर परसु देखाबहु मोही। बिद्र बिचारि बचौं नृप द्रोही।।

मिले न कबहूँ सुभट रन गाढ़े। दव्जदेवता घरहि के बाढ़े।।

अनुचित कहि सबु लोगु पुकारे। रघुपति सयनहि लखनु नेवारे।।

लखन उतर आहुति सरिस भृगुबरकोपु कृसानु।

बढ़त देखि जल सम बचन बोले रघुकुलभानु।।

Question number: 1518 (4 of 12 Based on Passage) Show Passage

» क्षितिज(Kshitij-Textbook) » Textbook Questions » तुलसीदास राम-लक्ष्मण-परशुराम संवाद

Short Answer Question▾

Write in Short

परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन-कौन से तर्क दिए?

Question number: 1519 (5 of 12 Based on Passage) Show Passage

» क्षितिज(Kshitij-Textbook) » Textbook Questions » तुलसीदास राम-लक्ष्मण-परशुराम संवाद

One Liner Question▾

Write in Brief

दोहा किसे कहते है?

Question number: 1520 (6 of 12 Based on Passage) Show Passage

» क्षितिज(Kshitij-Textbook) » Textbook Questions » तुलसीदास राम-लक्ष्मण-परशुराम संवाद

Short Answer Question▾

Write in Short

परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएँ हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएँ अपने शब्दों में लिखिए।

Question number: 1521 (7 of 12 Based on Passage) Show Passage

» क्षितिज(Kshitij-Textbook) » Textbook Questions » तुलसीदास राम-लक्ष्मण-परशुराम संवाद

Short Answer Question▾

Write in Short

सोरठा किसे कहते हैं?

Question number: 1522 (8 of 12 Based on Passage) Show Passage

» क्षितिज(Kshitij-Textbook) » Textbook Questions » तुलसीदास राम-लक्ष्मण-परशुराम संवाद

Short Answer Question▾

Write in Short

साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए।

Question number: 1523 (9 of 12 Based on Passage) Show Passage

» क्षितिज(Kshitij-Textbook) » Additional Questions » तुलसीदास राम-लक्ष्मण-परशुराम संवाद

Short Answer Question▾

Write in Short

लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या-क्या विशेषताएँ बताईं?

Question number: 1524 (10 of 12 Based on Passage) Show Passage

» क्षितिज(Kshitij-Textbook) » Textbook Questions » तुलसीदास राम-लक्ष्मण-परशुराम संवाद

Short Answer Question▾

Write in Short

लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए।

Question number: 1525 (11 of 12 Based on Passage) Show Passage

» क्षितिज(Kshitij-Textbook) » Textbook Questions » तुलसीदास राम-लक्ष्मण-परशुराम संवाद

Short Answer Question▾

Write in Short

परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या-क्या कहा, इस चौपाई के आधार पर लिखिए।

Question number: 1526 (12 of 12 Based on Passage) Show Passage

» क्षितिज(Kshitij-Textbook) » Textbook Questions » तुलसीदास राम-लक्ष्मण-परशुराम संवाद

One Liner Question▾

Write in Brief

चौपाई किसे कहते है?

Question number: 1527

» क्षितिज(Kshitij-Textbook) » Additional Questions » सूरदास पद

Short Answer Question▾

Write in Short

सूरदास जी के आराध्य कौन हैं?

Passage

(2)

लखन कहा हसि हमरे जाना। सुनहु देव सब धनुष समाना।।

का छति लाभु जून धनु तोरें। देखा राम नयन के भोरें।।

छुअत टूट रघुपतिहु न दोसू। मुनि बिनु काज करिअ कत रोसू।।

बोले चितै परसु की ओरा। रे सठ सुनेहि सुभाउ न मोरा।

बालकु बोलि बधौं नहि तोही। केवल मुनि जड़ जानहि मोही।।

बाल ब्रह्यचारी अति कोही। बिस्वबिदित क्षत्रियकुल द्रोही।।

भुजबल भूमि भूप बिनू कीन्ही। बिपुल बार महिदेवन्ह दीन्ही।।

सहसबाहुभुज छेदनिहारा। परसु बिलोकु महीपकुमारा।।

मातु पितहि जनि सोचबस करसि महीसकिसोर।

गर्भन्ह के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर।।

Question number: 1528 (1 of 4 Based on Passage) Show Passage

» क्षितिज(Kshitij-Textbook) » Additional Questions » तुलसीदास राम-लक्ष्मण-परशुराम संवाद

Essay Question▾

Describe in Detail

तुलसीदास जी दव्ारा रचित प्रस्तुत प्रद्यांश में परशुराम ने राम जी से क्या पूँछते है?

Explanation

प्रस्तुत प्रद्यांश में परशुराम जी ने राम जी से शिव का धनुष तोड़ने वाले के विषय में पूछते हैं।

क्योंकि- तुलसीदास जी दव्ारा रचित उपरोक्त संवाद में परशुराम जानना चाहते है यह धनुष किसने तोड़ा।

प्रसंग- पूर्ववत अर्थात जो पहले वाले संवाद में तुलसीदास जी ने धुनष तोड़े जाने के

… (256 more words) …

Question number: 1529 (2 of 4 Based on Passage) Show Passage

» क्षितिज(Kshitij-Textbook) » Additional Questions » तुलसीदास राम-लक्ष्मण-परशुराम संवाद

Essay Question▾

Describe in Detail

तुलसीदास जी दव्ारा रचित उपरोक्त प्रद्यांश का भाव-सौंदर्य क्या हैं?

Explanation

तुलसीदास दव्ारा रचित प्रस्तुत संवाद के भाव सौदर्य में कवि ने राम और परशुराम दोनों के प्रताप अर्थात दोनों की वीरता को बड़ी ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। परशुराम के यश को व्यक्त किया गया है कि किस तरह पूरे विश्व में परशुराम जी विख्यात हैं।

क्योंकि- तुलसीदास

… (288 more words) …

Question number: 1530 (3 of 4 Based on Passage) Show Passage

» क्षितिज(Kshitij-Textbook) » Additional Questions » तुलसीदास राम-लक्ष्मण-परशुराम संवाद

Essay Question▾

Describe in Detail

तुलसीदास जी दव्ारा रचित उपरोक्त प्रद्यांश के शिल्प-सौंदर्य क्या है?

Explanation

तुलसीदास जी दव्ारा रचित उपरोक्त प्रद्यांश के शिल्प-सौंदर्य यह है कि इस सवांद में लक्ष्मण के वचनों को व परशुराम जी के वीरता व क्रोध को बड़े ही सहजता से प्रस्तुत किया गया है साथ में अलंकारो, शब्दों, रसों, छंदो, एवं भाषा का बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया

… (293 more words) …

f Page
Sign In